תמצית השיעור

נחשב את שטח התמונה הפנימית ללא המסגרת.