תמצית השיעור

נפתור אחוז מכמות על ידי הפיכת האחוז לשבר.