תמצית השיעור

נמצא את אחוז התלמידים המצטיינים בעזרת גרף ההתפלגות הנורמלית.