תמצית השיעור

נמצא את מספר התלמידים במקום החסר בטבלת הסקר ואת החציון.