תמצית השיעור

חישוב זוויות צמודות ותכונות המעוין והמלבן.