תמצית השיעור

השלמת המספר העשרוני החסר במשוואה בעזרת שימוש בחיבור ובכפל מספרים עשרוניים.