תמצית השיעור

ממוצע הוא היחס בין סך כל הנתונים ומספר הנתונים.