תמצית השיעור

מספר זוגי הוא כל מספר שספרת היחידות שלו היא 0,2,4,6,8