תמצית השיעור

מבוא למדידה כמותית של מרחק או מיקום, הסבר על מערכת צירים