תמצית השיעור

למשוואה פתרון יחיד כאשר המקדם של X לא שווה לאפס.