תמצית השיעור

נפתור תרגילים נוספים בעזרת פירוק הטרינום הריבועי.