תמצית השיעור

נחשב האם אורך רדיוס המעגל שווה לאורך הצלע OC.