תמצית השיעור

נמצא את שטח המלבן לפי נוסחת אורך קטע.