תמצית השיעור

נתונים 2 קודקודים סמוכים של הריבוע. נחשב את אורך צלעו.