תמצית השיעור

נמצא את הצלע של המרובע על ידי פעולות חשבון פשוטות.