תמצית השיעור

קריאת נתונים סטטיסטיים מתוך דיאגרמת עמודות ודיאגרמת עוגה.