תמצית השיעור

חישוב הכמות היסודית ע"פ האחוז וערך האחוז.