תמצית השיעור

המשך לימוד נגזרות של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות בבסיס e.