תמצית השיעור

פתרון של משוואה לוגריתמית החוזר על רוב נוסחאות הלוגריתמים