תמצית השיעור

הוכחת נוסחאות של נגזרות חלק ב - הוכחת כלל השרשרת