תמצית השיעור

כדי למצוא את נקודות הקיצון של הפונקציה, נגזור אותה ונשווה את התוצאה לאפס,