תמצית השיעור

נמצא את משוואות המשיקים לפי נקודת ההשקה.