תמצית השיעור

נמצא את נקודת הקיצון של הפונקציה ונראה שהיא אכן מינימלית.