תמצית השיעור

נמצא את פונקציית הסכום ואת סוגה ונוכיח שהיא מינימלית.