תמצית השיעור

הפרבולה חותכת את ציר X בחלקו החיובי בנקודה שבה מתקיים Y =0