תמצית השיעור

נמצא את נקודות הקיצון של הפונקציה על ידי השוואת הנגזרת שלה לאפס.