תמצית השיעור

בנקודות הקיצון של הפונקציה, נגזרת הפונקציה מתאפסת.