תמצית השיעור

ממשוואת המעגל אנו יכולים למצוא את שיעורי נקודת אמצע המעגל.