תמצית השיעור

נמצא את שטח המשולש ABC - נעלה גובה חיצוני לצלע המשולש המקבילה לציר X