תמצית השיעור

נחשב את הגובה לצלע בפאה הצדדית של הפירמידה