תמצית השיעור

בטרפז ש''ש נמצא את זוויות הבסיס התחתון וכן את גובה הטרפז.