תמצית השיעור

את שיעורי קודקודי הטרפז נמצא בעזרת ספירת המשבצות במערכת הצירים