תמצית השיעור

נמצא בכמה אחוזים עלה מחיר הקרקע כל שנה.