תמצית השיעור

נפתור תרגיל על מרובע שהוא מקבילית ועל צלעותיה בנו ריבוע