תמצית השיעור

נפתור תחום בו פונקציה קווית יורדת וחיובית; ונשרטט את הגרף שלה.