תמצית השיעור

נפתור תרגילים עם זוויות נתונות ונתבקש להוכיח שהישרים הנתונים מקבילים.