תמצית השיעור

נשתמש במשפט: מרובע שבו כל זוג צלעות נגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית