תמצית השיעור

נמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ונפתור אותה.