תמצית השיעור

נמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ונפתור את הפונקציה.