תמצית השיעור

נשרטט פונקציה קווית חיובית ויורדת בטווח הנתון.