תמצית השיעור

• במקבילית, כל זוג זוויות נגדיות שוות זו לזו.