תמצית השיעור

- מרובע שכל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו.