תמצית השיעור

נמצא את נקודות חיתוך הפונקציה עם הצירים. נמצא את תחום ההצבה של הפונקציה.