תמצית השיעור

מקבילית שבה זוג צלעות סמוכות שוות היא מעוין