תמצית השיעור

זווית היקפית במעגל שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת.