תמצית השיעור

מרובע שבו כל הצלעות מאונכיות ומקבילות זו לזו הוא ריבוע