תמצית השיעור

שני ישרים נקראים מקבילים, אם הם ניצבים לאותו ישר.