תמצית השיעור

תרגילים בנושא: הסתברות, שכיחות, השכיח והממוצע .