תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בנושא היחס ונסביר.