תמצית השיעור

מציאת החציון וחישוב מקומו . חישוב הממוצע